Sunday, 19 April 2015

Be Smart - KeySmart

Scroll down for English version in yellow.
 
Posle dužeg odsustva vracamo se sa još jednom recenzijom. Svakodnevne sitnice blog Vam uz pomoć KeySmart USA donose lukav sistem organizacije ključeva...
 
Svako od nas sigurno ima bar 2-3 ključa koje vucara sa sobom po džepovima. Neki od nas imaju i mnogo više. Vrlo često ti ključevi predstavljaju smetnju. Isprepletu se, žuljaju, zveckaju... Šta sve ne.
 
Nervira? Mene da! Bar do skora.
 
Ključeve sam uglavnom držao u kolima. A onda izađem, krenem prema kući ili kancelariji.... I na pola puta se setim da su ključevi i dalje u kolima!!! Kada ih ponesem zveckaju u džepu, žuljaju.
 
Neko vreme sam proveo gledajući razne varijante privezaka, torbica, svih mogućih rešenja. Sve se uglavnom svodilo na povećanje dimenzija i dodatno je komplikovalo rukovanje sto me je odbijalo jer kod takvih stvari jednostavnost rukovanja je ključ uspeha.
 
Najzad uz pomoć tima KeySmart došao sam do ovog njihovog proizvoda.
 
 
U pitanju je prilično interesantno rešenje za sve problem sa ključevima - KeySmart
 
Princip je vrlo jednostavan, konkretan I direktan. Pakovanje u kojem je stigao ovaj proizvod je u saglasnosti sa samim proizvodom.
 
Ono što dobijete je:
 
1. "pločice" KeySmart koje čine telo samog sistema za organizaciju
2. Podloške - ili vašeri slično kao kod džepnog noža koji služe kako bi razdvojili ključeve, kako bi oni lakše klizali, kao I kako bi nadomestili prazna mesta ukoliko se montira neparan broj ključeva
3. Alkica kako bi KeySmart zakačili za drugi ključ (recimo od auta) ili karabinjer, ili...
4. Šrafići koji celu stvar drže zajedno
5. Opciono možete naručiti I nastavke za šrafiće I dodatne vašere. Na ovaj način može se kapacitet povećati gotovo beskonačno
 
 
 
Sistem sklapanja je vrlo jednostavan, kao sendvič. Ono što morate voditi računa je debljina ključeva I u skladu sa time slažite odstojnike. Veličina ključa uglavnom nije bitna, kao što vidite kod mene su složena tri različite veličine...
 Pored ključeva možete se igrati I sa drugim stvarima. Na primer USB je idealan da se ubaci u kombinaciju, a u KeySmartu će vam ponuditi I neke druge opcije. Ja sam na primer prvo pokušao sa Brewzerom.Ali sam ipak odlučio da ga izbacim I zamenim (doduše najobičnijim) USB 4GB. Ne toliko zbog funkcionalnosti, već zbog činjenice da u džepovima imam dovoljno multitool sitnica...

Što se samog KeySmart-a tiče, izrađen je od veoma kvalitetnih materijala. Spoljne pločice su od anodizovanog aluminijuma I u pitanju je HA III, dok su ostali delovi napravljeni od nerđajućeg čelika.

Takođe na KeySmart strani možete pronaći modele u raznim bojama, model 2.0 koji je u osnovi izdužena verzija osnovnog, kao I Titanijumsku verziju. Pored ovoga dostupni su vam I drugi delovi I oprema.

Ono što me je oduševilo kod KeySmarta je njegova jednostavnost kao I minimalna težina, tako da ga pored ključeva nećete ni osetiti. Takođe jedna od osnovnih prednosti u odnosu na konkurente je očigledni minimalizam kako u težini tako u dimenzijama (što je mnogo bitnije) pa nećete završiti sa predimenzioniranom gomilom metala u džepu, već sa zaista elegantnim minimalističkim rešenjem koje će značajno unaprediti organizaciju ključeva, smanjiti zveckanje, sprečiti žuljanje I ubadanje...

Pored svega ovoga došao sam I na ideju da prilagodim ključeve KeySmartu tako što ću izbušiti nove rupe I skinuti višak, kako bi se definitivno u potpunosti uklopili u oblik. Ali o ovome drugi put.

Zaista pametno rešenje!!
Choose smart - KeySmart!!After an extended absence we are back with another review. EDC blog brings to you with the help of KeySmart USA a neat system of key organization...

Everyone of us has at least 2-3 key's in his pockets. Some of us have much more. Very often these keys are a nuisance. To weave together, pinching, rattling ... what-not.


Annoying? For me YES! At least until recently...


Most of the time I kept keys in the car. And then I get out, go to the home or office .... Halfway I remember that the keys still sits in the car !!! When I bring them they jingle and rattle, pinching and poking...

Some time I've spent searching and looking at various versions pendants, handbags, pouches and other possible solutions. It all boiled down mainly to the increase in size and bulk and they are more complicated for handling. For me it all goes down to ease of use and bulkiness.

Finally with the help of KeySmart team I came to their product - KeySmart.

 
It is quite interesting and innovative solution for all problems with keys.


The principle is very simple, direct and no fooling around. The packaging in which product arrived shows exactly that.

What you get is:
1. "tiles" KeySmart that make up the body of the system for the organization
2. washers similar to a pocket knife washers that serve to separate the keys, so that they can more easily slide, as well as to replace the empty seats if mounted an odd number of keys
3. Keychain so you can attach another key (i.e. car key) or carabineer, or ...
4. Screws that hold the whole thing together
5. Optionally, you can order extensions, additional screws and washers. This way the capacity can be increased almost infinitely.
 
Mounting the system is very simple, like a sandwich or lego. What you have to take into account is thickness of the key and in accordance with that stack spacers. Key size is generally not important, as you can see, I have set a complex of three different sizes ...
 
In addition to the keys you can play with other things. For example, USB is ideal to slip in combination, and KeySmart will offer you some other optionsI first tried to add Brewzer.
 
But I decided to expel him for the substitute (albeit the most ordinary) USB 4GB. Not so much because functionality, but for the fact that in the pockets I have enough multitools and other EDC items ...
KeySmart is made of high quality materials. The outer plates are made of anodized aluminum and comes with HA III, while other parts are made of stainless steel. On KeySmart web page you can also find different colors, version 2.0 which is basically extended version of original for larger keys, Titanium version and a lot of other accessories.


What I was delighted with KeySmarta is its simplicity and the minimum weight, so that in addition to the keys you will not even feel it. Also one of the main advantages over its competitors is apparent minimalism in bulkiness (which is more important) so you will not end up with a bunch of oversized metal in your pocket, but with a really elegant minimalist solution that will significantly improve the organization of keys, reduce rattling, prevent pinching and poking ...


Besides all of above I have idea to drill new holes and shave off extra parts of keys so I can reach exact shape of KeySmart. But we need to leave something for some other time.

Really smart solution !!
Choose smart - KeySmart !!  Enjoy!!