Saturday, 26 March 2011

C.R.K.T. Eat’n Tool

Look down for English version in yellow. Enjoy.

Kada govorimo o multitulovima, gadžetima i svakodnevnim sitnicama jedna od nezaobilaznih kompanija je, pored ostalih i C.R.K.T. – Columbia River Knives and Tool’s. Iz njihove radionice ID Works koja je zadužena za dizajn opreme i gadžeta dolazi i ovaj deo svakodnevne opreme popularno nazvan SPORK (kovanica nastala spajanjem engleskih reči Spoon – kašika i Fork – viljuška, slobodno prevedeno „Kaljuška“ – prim.aut.).


Eat’n Tool je suštinski mali džepni gadžet sa nekoliko funkcija. U osnovi to je mala kašika sa urezanim zubima na vrhu kako bi se mogla koristiti i kao viljuška. Poput svih drugih multit alata ni ovaj neće u potpunosti zameniti redovnu kašiku i viljušku, ali će sigurno u određenim uslovima biti veoma koristan. Kada se govori o specifičnim uslovima, pre svega se misli na hiking, šetnje u prirodi, kampovanja, izlete, lov, ribolov, biciklizam i uostalom sve aktivnosti na terenu i u prirodi gde je neophodno smanjivanje težine opreme i maksimalno iskorištenje svega što bi zauzimalo prostor. Upravo u ovakvim uslovima se C.R.K.T. Eat’n Tool najbolje snalazi i pokazuje svoju potpunu funkcionalnost.


Pored osnovne funkcije kašike i viljuške – spork, Eat’n Tool ima još nekoliko dodatnih opcija koje se mogu iskoristiti. Na jednom delu je otvarač za flaše, tu je takođe ravni šrafciger koji se može koristiti i kao poluga, kao i tri šestougaona otvora koji služe kao okasti ključ sa OK 8, 9 i 10. Takođe za lakše nošenje, kao i da se ne bi zagubio Eat’n Tool je opremljen i malim aluminijumskim karabinjerom.

C.R.K.T. Eat’n Tool je dugačak svega 10ak centimetara i težak samo 43gr, izrađen je od nerđajućeg čelika 3CR13 koji je još poznat i kao „plastic mold steel“ i koji je izuzetno otporan na koroziju i ima sveukupno dobre karakteristike. Završna obrada ovog alata je peskarenje i površina je vrlo prijatna na dodir i za oko.

Upotrebljavajući Eat’n Tool u nekoliko navrata moram najzad da zaključim da je veoma upotrebljiv i koristan dodatak mojoj opremi. Odlično je poslužio za par konzervi graška i pasulja, pirinač i gulaš, kao i meso. Ali takođe moram priznati da je ishrana iz bilo koje dublje posude donekle nezgodna zbog male dužine Eat’n Tool-a, a to mu je i najveća zamerka.

Ukoliko ste aktivni i mnogo se krećete napolju, idete na duge šetnje po prirodi, planinarenje, izlete ili vozite mountin bike, svakako obezbedite sebi jedan C.R.K.T. Eat’n Tool jer će vam po izuzetno prihvatljivoj ceni pružiti mnogo ukusnih zalogaja, i ponešto više.


 When we talk about multitools, gadgets and everyday carry an unavoidable companie, among others, is CRKT - Columbia River Knife and Tool's. From their studio ID Works which is responsible for the design of equipment and gadgets comes what is widely known as SPORK.

Eat'n Tool is essentially a small pocket gadget with several functions. Basically it's a small spoon with carved teeth on top that could be used as a fork. Like all other multitools this one will not completely replace the regular spoon and fork, but certainly in some circumstances will be very useful. When we are talking about specific conditions, they mainly refers to hiking, nature walks, camping, picnics, hunting, fishing, cycling and all of the outdoors activities, where it is necessary to reduce the weight of equipment and maximal utilisation all carried equipment. It is in these circumstances is C.R.K.T. Eat'n Tool best coping tool and shows its full functionality.

Besides the basic functions of spoons and fork - Spork, Eat'n Tool has several additional options that can be used. On one part you can find a bottle opener, there is also a flat screwdriver that can be used as a lever/pry, and three metric wrench key (8, 9 and 10). Also for easy carrying and that tool would not be misplaced Eat'n Tool is equipped with a small aluminum carabineer.

C.R.K.T. Eat'n Tool is only 10ish cm long and weighs only 43gr, it is made of stainless steel 3CR13 which is also known as "plastic mold steel" and it is highly resistant to corrosion and has good overall performance. Finishing of this tool is bead blast surface, and it is very pleasant to the touch and the eye.


After using Eat'n Tool several times I finally concluded that it is very versatile and useful addition to my equipment. It served great for couple of cans of peas and beans, rice and stew, and roasted meat. But I also must admit that eating the food from any deeper vessels is somewhat awkward because of the small length of Eat'n Tool, and this is the main disanvantage to it.

If you are active outdoorsman, going for long walks in nature, hiking, excursions or ride a mountain bike, be sure to secure yourself a CRKT Eat'n Tool, as you will provide yourselve a mouthfull at an extremely affordable price, and then some more.


Saturday, 19 March 2011

JetBeam BC10

Look for English review under Serbian one (in yellow), thanks.

Posredstvom JetBeam Srbija u vrlo lepom pakovanju stigao je i najnoviji model iz EDC linije sa oznakom BC10, gde B predstavlja liniju proizvoda namenjenu EDC svakodnavnoj upotrebi a slovo C predstavlja vrstu baterije koja se upotrebljava, a u ovom slučaju u pitanju je CR123. Ovo je još jedan model koji dokazuje da JetBeam udara pravo na vrh ponude lampi i ne zazire čak ni od Surefire-a.


JetBeam BC10 lampa je izrađena od T6061 tvrdog aluminijuma koji se upotrebljava za izradu delova u avio industriji, koji je naknadno tvrdo eloksiran na HA III Military Grade (eloksiranje - anodna oksidacija aluminijuma podrazumeva veštačko ojačanje oksidnog sloja koji inače nastaje prirodnim putem i štiti aluminijum od korodiranja i drugih atmosferskih uticaja). Lampa je u celosti crne boje, i veoma je elegantna. Sa ukupnom dužinom 90mm i širinom na najširem delu 23mm ova lampa spade među manje, ali dovoljno udobne zahvaljujući njenom prečniku. Lampa je na najvećem delu svoje površine ožlebljena tako da ne klizi u ruci i vrlo je prijatna na dodir. BC10 ima fabrički postavljen “pocket clip” – klip za kačenje, što je odlično jer ovu malu lampu treba upravo nositi zakačenu za džep. U standardnom pakovanju uz lampu dolazi i traka za nošenje oko ruke, kao i rezervna kapica prekidača.


Na ovoj lampi je postavljen vrlo jednostavan i intuitivan korisnički interfejs, naime lampa je tzv. “tail click”, odnosno prekidač je na zadnjem delu lampe i omogućava da se lampa uključi u trenutnom modu tako da se blagim pritiskom i otpuštanjem uključuje i isključuje što može poslužiti u mnogim uslovima kada je potrebno samo za trenutak osvetliti prostor ili signalizirati. Potpunim pritiskom i otpuštanjem dugmeta dobija se trajno uključenje lampe. Prelazak iz jačeg u slabiji mod rada i obrnuto postiže se zavrtanjem, odnosno odvrtanjem glave lampe. Pri ovome značajna prednost je da se lampa uključuje u onom modu u kojem je i isključena, tako da nema bespotrebnog kruženja po programiranim snagama kako bi stigli do željene. Neophodno je da napomenem da je zaštitni prsten oko prekidača upušten na dva mesta pa je time dobijena udobnost u radu a prekidač je pristupačniji za pritisak palcem, ovim zahvatom nije narušena stabilnost lampe pri stojanju na repu “tail stand” pa se može koristiti i kao sveća.


Lampa JetBeam BC10 je urađena u potpunosti po IPX8 standardu i otporna je na padove sa visina do 1,5m kao i na potapanje do dubina od 2m. Ovu karakteristiku dodatno obezbeđuje silikonski o-ring te lampa neće izgubiti funkcionalnost ni u ekstremnim uslovima upotrebe.


Standardna baterija za ovu lampu je CR123 od 3V, ili punjiva RCR123. Upotrebljen je novi LED emiter XP – G R5 koji daje hladno belo svetlo - “cool white”. Reflektor je dobro poznati OP – narandžina kora koji daje odličan odnos širine i dužine snopa svetlosti u skladu sa svakodnevnim potrebama. Zaštitno staklo (sočivo) je mineralno, antirefleksno i otporno na ogrebotine. Maksimalna snaga ove lampe je 270lm dok je na minimumu izlaz iz LED emitera 30lm.


Fabrička specifikacija i glavne odlike:

-          CREE XP – G R5 LED
-          1xCR123 ili RCR123 baterija
-          Materijal T6061 aluminijumska legura
-          OP reflektor visokih performansi
-          Zaštita od obrnutog polariteta
-          Dva izlazna moda
-          Mineralno staklo otporno na ogrebotine
-          HA III eloksirana površina
-          IPX8 standard zaštite (otporna na dubine do 2m)
-          Otporna na padove i udarce (do 1,5m)
-          Maksimalna izlazna snaga 270 lumena za 1h15min
-          Minimalna izlazna snaga 30 lumena za 18h49min


JetBeam BC10 je svakako lampa koju je idealna za EDC, svakodnevno nošenje. Odlična u urbanim uslovima, ali i kao podrška nekom jačem i većem modelu. Večernje šetnje, kretanje po parkingu, u haustorima i ulazima gotovo da ne može da se zamisli bez ove lampe. Dovoljno je malih dimenzija da je nećete primetiti u svom džepu, ili čak na privesku sa ključevima, a opet dovoljne je snage da osvetli sve što je potrebno pa i vise. Još jedna mogućnost upotrebe ove i ovakvih lampi je u samoodbrani jer će uperena u oči zaslepiti napadača dovoljno dugo da obezbedi žrtvi bezbedno povlačenje.


Ova lampa nema ni jednu zamerku i pokazala se ovih par dana kao odličan saputnik. Zaista vise nema razloga da sa sobom imate pouzdano I upotrebljivo svetlo u svim situacijama.


I’ve recived new JetBeam BC10 torch via JetBeam Serbia. It came in overall nice and expencive looking package. It is the EDC line model labeled BC10, where B stands for EDC line, and C stands for type of baterry used, and in this case it is CR123. This is yet another model that proves JetBeam is going straight to the high end production, and not feering of competitors, not even Surefire.


JetBeam BC10 lamp is made from T6061 airplane grade aluminum alloy, and it is hard anodized to HA III Military Grade (anodizing - aluminum anodization involves artificial strengthening of the oxide layer that normally occurs naturally and protects aluminum from corrosion and other atmospheric effects). The lamp is completely black, and very elegant. With an overall length of 90mm and a width at the widest part 23mm this lamp is one of the smaller, but comfortable enough, thanks to its diameter. The lamp is diamond texture cnurled for better grip, and it is pleasant on touch. BC10 has a factory set pocket clip, which is great because this little lamp should be wear clipped inside pocket or bag. The standard package comes with a lanyard, and spare cap switch.


UI of this lamp is very simple and intuitive. It is a tail click with momentary feature, which can be used in many situations when you need a momentary illumination or to send signals. By pressing and depressing tail click fully you get constant output. The transition from hi to low mode and vice versa is achieved by twisting or unscrewing the lamp head. Significant advantage is that you can turn on lamp in the mode in which you have turned it off, so there is no need for circulating trough UI to find suitable beam strenght.  It is necessary to note that the protective ring around the switch is recessed in two places, which has also gained comfort in the work of a switch accessible to the press with your thumb, this procedure is not undermined the stability of the lamp in tail stand so it can be used as a candle .


JetBeam BC10 was done entirely by IPX8 standard and is resistant to falls from heights up to 1.5 m and the sinking to the depths of 2m. This feature provides additional silicone o-ring and the lamp will not lose functionality even under extreme conditions of use.


Standard battery for this lamp is from 3V CR123, or rechargeable RCR123. Used the new LED emitter XP - G R5, which provides cold white light. Reflector is well known OP - orange peel, which gives great value for width and length of the beam of light in accordance with everyday needs. Protective glass (lens) is a mineral, Anti-reflex and scratch resistant. Maximum power of this lamp is 270lm while the minimum output of 30lm.


Factory specifications and main features:

Features:
 • Premium Cree XP-G R5 LED
 • Powered by one CR123 battery
 • Aero grade aluminum alloy construction
 • High performance reflector-based optic system
 • Fully regulated adveanced power management
 • Reverse polarity protection circuit
 • 2 modes of output
 • AR coating scratch-resistant hardened glass lens
 • Type III hard-anodized finish for corrosion and scratch resistance
 • IPX-8 Waterproof (submersible up to 2 meters)
 • Impact resistance to 1.5 meters
Specification:
 • LED: CREE XP-G R5
 • Maximum output: 270 lumens
 • Maximum runtime: 18 hours
 • Reflector: Precision aluminum reflector
 • Battery: One single CR123 cell
 • Dimension: Diameter 23mm, length 90mm
 • Weight: 47g (without battery)
Output and Runtime:
 • Mode 1: 270 lumens, 1 h 15min, 133m throw, 4400cd
 • Mode 2: 30 lumens, 18 hrs, 49m throw, 600cd

JetBeam BC10 is certainly lamp that is ideal for the EDC, everyday carry. Excellent in urban environments, as well as a backup for a stronger and bigger model. An evening walk, move around the parking lot and entrances to dark corridors almost can not be imagined without this lamp. It is small enough that you will not feel it in your pocket or even on the keyring with the keys, and yet it has enough power to light all that is needed and even more.

JetBeam BC10 has served me excellently for past few days, and I believe it will serve in the future as well. Now there is no reason not to have a light with you.


Sunday, 13 March 2011

The JIMI Wallet

SRB - Ovo je prvi pokušaj da postavim dvojezični natpis na Blog. Urađen je tako da je svaki pasus prvo napisan na srpskom a zatim na Engleskom u žutoj boji fonta. Nadam se da ćete uživati, i molim vas komentarišite.

ENG – This is my first attempt to make dual language Blog entry. Every paragraph is first written in Serbian followed by English version in yellow. Hope you’ll enjoy it. Comment please.

Da li Vam je novčanik pretrpan? Da li želite neko jednostavno, minimalističko rešenje? Da li ste enviromentalista, zabrinut za ekologiju i životnu sredinu? Da li Vas brine porast pastičnog otpada? Da li ste zabrinuti zbog prava životinja, i protivnik upotrebe krzna i kože?  Ako su odgovori na ova pitanja DA, onda je za Vas JIMI Wallet, novčanik ili boljerečeno futrola napravljena u potpunosti od recikliranih materijala, a prema tvrdnjama i testovima proizvođača novčanik je veoma robustan a svi pokretni delovi koji su podložni savijanju i previjanju će izdržati milion otvaranja i zatvaranja.

Is your wallet overloaded? Do you want a simple, minimalist solution? Are you a enviromentalist, concerned about the ecology and the environment? Are you concerned about the increase of plastic waste? Are you concerned about animal rights, and opposed to the use of fur and leather? If the answers to these questions are YES, then The JIMI Wallet is for you, wallet which is made entirely from recycled materials and according to the tests made by the manufacturer's the wallet is very robust and all moving parts which are subject to bending will sustain a million of open and closing.

Filozofija mr. Smith Co. Kompanije koja stoji iza ovog, ali i nekih drugih proizvoda je sažeta u jednom načelu – Poštovanje. JIMI Wallet je proizveden vodeći računa o POŠTOVANJU prema radniku, POŠTOVANJU prema okolini i POŠTOVANJU prema potrošaču. Ovo znači da je kompanija u potpunosti posvećena humanističkom odnosu prema radnicima i radu, da je novčanik proizveden od 100% recikliranih materijala, kao i da kompanija daje 1% ukupnog godišnjeg prihoda u svrhe očuvanja životne sredine.

The philosophy that stands behind all mr. Smith Co. product’s is very simple – RESPECT. Jimi Wallet is made based on the RESPECT for worker, RESPECT for the environment and RESPECT for the consumer. This means that the company is fully committed to humanistic attitude towards workers and work, that the wallet is made from 100% recycled materials, and that the company donates 1% of sales revenue to the environment.


JIMI i JIMI X Wallet su upravo proizvodi koji osvajaju svojom jednostavnošću i direktnim pristupom. Konstrukciono u pitanju je tzv. clam shell, odnosno školjka sa patentom za zatvaranje. Dimenzije ovog novčanika su 11cm x 6cm x 1,5cm, čime spada u grupu vrlo malih i tankih novčanika. Nakon što otvorite poklopac pritiskom na telo sam novčanik se otvara na dve polovine.

JIMI and JIMI X are simple products that will win your affection by its simplicity and straight forward approach. By construction it is a clam shell with size 11cm x 6cm x 1,5cm.  Once you open the cover by squeezing the designated spot it opens in two halfs.


U jednoj polovini novčanika nalazi se džepić koji prima do 4 kreditne kartice, a pošto su od 2011 na snazi i nove isprave za građane Srbije (lična karta i vozačka dozvola) koje su veličine i oblika kreditne kartice znači da se mogu smestiti dve isprave i dve kartice, što je sasvim dovoljno za svaki dan.

In one half of the wallet is a pocket that can accommodate up to four credit cards, and since 2011 for citizens of Serbia ID card and driving license are the same size and shape of a credit card which means that you can put two documents and two card, which is enough for every day.


Na drugoj polovini se nalazi clip, ili štipaljka za novac. Ovde se mogu staviti nekoliko uredno presavijenih novčanica (novčanice od 1000,00 RSD se moraju saviti na tri dela). Ovo bi takođe trebalo da bude dovoljno za svakodnevnu upotrebu.

On the other half is money clip. Here you can put a few neatly folded banknotes). This should also be enough for everyday use.


Džepić sa jedne i štipaljka sa druge strane se mogu odstraniti iz novčanika, pa tako možete dobiti jednostavnu kutijicu, u koju sada možete možda smestiti i koju karticu, ili novčanicu više.

Pocket on one side and clip the other side can be removed from the wallet, so you can get a simple box, which you can now store few cards or banknotes more.Takođe mr. Smith proizvodi i nezavisno uloške za ovaj novčanik, pa tako možete u svoj JIMI Wallet ubaciti štipaljku za novac koja na sebi ima i prostor za 2 SD memorijske kartice, što može biti veoma zgodno za sve one koji imaju potrebe za dodatnim GB prostora i prenosom podataka.

Also mr. Smith produces and independent inserts for this wallet, so you can put in your JIMI Wallet i.e. money clip that has space for two SD memory card, which can be very convenient for those of you who have a need for additional GB of storage and data transfer.


Pored JIMI novčanika, postoji i novija verzija JIMI X koja se od starijeg modela razlikuje po tome što ima clip – štipaljku sa spoljne strane pa vam novac može biti pristupačan bez otvaranja novčanika, ili je možete koristiti za kačenje novčanika za džep, kaiš ili slično.

Besides the JIMI Wallet, there is a newer version of JIMI X which differs from older model in  a external moneyclip, so your money can be accessible without opening your wallet, or you can use it as an pocket clip.


JIMI i JIMI X Wallet novčanici od mr. Smith Co. su izuzetno lepi i kvalitetni proizvodi. Ovi modni i EDC dodatci se svakako nalaze na listi onoga što bi trebalo nositi sa sobom.

JIMI and JIMI X Wallet by mr. Smith Co. are very nice gadgedts and quality products. These fashion accessories and EDC are definitely on the list of what you should carry with you.


Više o JIMI i JIMI X kao i drugim proizvodima mr. Smith Co. možete pronaći na zvaničnom sajtu kompanije: 


More about Jimi and Jimi X and other mr. Smith Co. products you can find on the official website of the company: